Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl

Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl    Aktualno¶ci
Organ prowadz±cy
 
mielec
Kanonizacja J. Paw³a II

ja

Ocenianie kszta³tuj±ce
ok
 
 
 
Szko³a m³odych patriotów
 
Nasza Szko³a
 
 
 
Szko³a bez przemocy
Nieprzeciêtna Szko³a
 
Galeria zdjêæ
 
Projekt Next step
   
 
BIP
Nowa jako¶æ doskonalenia
 
Pierwsza Pomoc
 
pierwsza pomoc
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielcu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Kontakt
 

Zabawa karnawa³owa w naszej szkole.

26.02.2019 r. odbêdzie siê zabawa karnawa³owa dla kl. 1-3 w godz. 10.00-12.30, natomiast  dla kl. 4-8 w godz. 16.30-18.00.

Otwarte dni - 2019 Akcja Informacyjna MOPS w Mielcu

       

   4845998320   

Zajêcia na feriach zimowych w SP 11 w Mielcu


Plan zajêæ I tydzieñ: saber knot

 

2182445481
Babeczki, szarlotki, serniki, rurki z kremem i inne pyszne s³odko¶ci!

kiermaszW dniach wywiadówki szkolnej, w zimny lutowy czas, gdzie temperatura nie rozpieszcza³a,  w naszej szkole zosta³a zorganizowana gor±ca akcja- kiermasz ciast domowych. Celem ca³ego przedsiêwziêcia by³o wsparcie dzia³alno¶ci szkolnego samorz±du uczniowskiego. Choæ wymaga³o ono sporego nak³adu pracy ze strony uczniów oraz ich rodziców, przynios³o oczekiwane efekty. Ciasto sprzedawane by³o przed wywiadówk±, a wybieraæ by³o w czym - babeczki, szarlotki, serniki, rurki z kremem i inne pyszne s³odko¶ci.


Czytaj ca³o¶æ...
XVIII Przegl±d Kolêd i Piosenek ¦wi±tecznych w Jêzykach Obcych.


   W dniu 1 lutego 2019 roku w naszej szkole odby³ siê XVIII Przegl±d Kolêd i Piosenek ¦wi±tecznych w Jêzykach Obcych. Zaprezentowano piosenki w jêzyku angielskim, niemieckim i hiszpañskim. W przegl±dzie wziêli udzia³ m³odzi arty¶ci z klas II-VIII. Wszyscy piêknie wypadli, tak pod wzgledem wokalnym, jak i wspaniale zaprezentowali swoje umiêjetno¶ci jêzykowe. Przegl±d poprowadzi³y dwie uczennice: Wiktoria Szelest z kl. 8c  i Ma³gorzata Mazgaj z kl. 6d.

 
Czytaj ca³o¶æ...
"Spotkanie z kolêd±"

 W ¶rodê 30.01.2019r. w naszej szkole   odby³o siê „Spotkanie z kolêd±” , podczas ,którego wyst±pi³ szkolny zespó³ wokalno-instrumentalny Triole oraz uczniowie instrumentali¶ci z klas: 4e, 5a,5e, 7a,7c,8c. Spo³eczno¶æ szkolna , obecna na tym  spotkaniu, przy d¼wiêkach  tradycyjnych kolêd i pastora³ek przypomnia³a sobie ¶wi±teczny nastrój , chêtnie  przy³±czaj±c  siê do wspólnego ¶piewu. Du¿ym  zainteresowaniem  cieszy³y siê wystêpy  uczniów, którzy  prezentowali  kolêdy na   ró¿nych instrumentach takich jak :  skrzypce, kontrabas, gitary, flet poprzeczny,  pianino, keyboard oraz dzwonki chromatyczne. 
 
Opracowa³a : mgr Ewa Gola - nauczyciel muzyki , organizator spotkania 

Zebrania z Rodzicami uczniów klas 1 -8

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkania z wychowawcami  5.02.2019r. (wtorek) klasy 1 -3, a  Rodziców uczniów klas 4-8 w dniu 6.02.2019r.(¶roda), w salach lekcyjnych  wg za³±czonego harmonogramu.  
 
"¯yjê kolorowo- jem kolorowo"

zdrowieW tym roku czerwony  dzieñ przebiega³ pod has³em  „jemy kolorowo”. Uczniowie wzorem lat ubieg³ych przyszli ubrani na czerwono i przynie¶li czerwony owoc lub warzywo. W klasach m³odszych odby³y siê lekcje o zdrowym od¿ywianiu oraz praktyczne  dzia³ania polegaj±ce na samodzielnym przygotowaniu zdrowych kanapek i przek±sek z czerwonymi warzywami . Dla klas pierwszych zosta³ przygotowany przez pani± rehabilitantkê  A. Kwa¶nik czerwony tor przeszkód. M³odzi cz³onkowie samorz±du uczniowskiego wraz z opiekunem p. B.Kramek zaplanowali i wydali gazetkê „Witaminka”, która informuje o zdrowych nawykach i uczy jak bezpiecznie spêdziæ  ferie .

Czytaj ca³o¶æ...
Elektroniczna rekrutacja do szkó³ i przedszkoli

Dziêki elektronicznej Platformie Us³ug Administracji Publicznej (ePUAP) coraz wiêcej spraw urzêdowych mo¿na za³atwiæ nie wychodz±c z domu. W najbli¿szych dniach pakiet tych us³ug zostanie rozszerzony o system elektronicznej rekrutacji do publicznych szkó³,  przedszkoli i ¿³obków na terenie miasta Mielca.
Co wa¿ne, w odniesieniu do szkó³ i przedszkoli bêdzie to jedyny sposób na  zapisanie dziecka do wybranej placówki, gdy¿ dotychczasowe formularze papierowe zosta³y wycofane.


Czytaj ca³o¶æ...
<< Start < Poprzednia 1 (217) 338-7278 712-454-0609 4 419-991-0038 231-825-4858 7 8 9 10 647-677-4137 (973) 543-3754

Szko³a Podstawowa Nr 11 w Mielcu im. Jana Paw³a II, ul. Warneñczyka 2, 39-300 Mielec, tel: (17) 582 53 08, email: sp11mielec@onet.pl
::
9043420389